طراحی داخلی، آفرینش و شکل دهی فرم نهایی فضای داخلی است که دستکاری سطوح داخلی در جهت استفاده بهینه و علاقه کاربر آن است. بدین ترتیب طراحی داخلی، تغییر بعد های داخلی فضا، شکل دهی به سقف ها، قاب بندی دیوارها با مصالح و مواد، تعیین و چیدمان مبلمان متناسب با آن فضا و ایجاد قفسه هایی با فرم های متفاوت است که طراح با نگرش خود به آن می پردازد.

بازسازی ساختمان به عملیات مرمت ساختمان ناشی از غیرقابل استفاده شدن فضا یا اصلاح ساختمان برای بکاربردن مجدد و یا تغییر کاربری آن اطلاق می شود. با توجه بالا بودن هزینه خرید ملک نوساز در برخی موارد بازسازی به نسبت خرید هزینه کمتری اعمال می کند. بازسازی و طراحی داخلی به همراه هم فرایند بازسازی کامل تری را ایجاد می نمایند.

این در حالی است که می توان با اصلاح سازه ساختمان و فرم دهی به حجم بنا و تغییر کلی نقشه ها، عملکرد ساختمان را بصورت کامل بهبود بخشید و فرم و فضای جدید به مثابه ساختمان جدیدی نمود پیدا نماید.