طراحی معماری فرآیند خلق فضا و متصور کردن ایده است. معمار می بایست ایده ای را تا اجرا بر اساس فنون و ضوابط تحقق بخشد و بر این اساس خالق یک اثر هنری است که علاو ه بر اینکه بر محیط و مکان تاثیر می گذارد، رفتار و عملکرد اثر با استفاده کنندگان را نیز معین می کند.

در واقع طرح معماری می بایست به گونه ای نیازهای انسانی را پاسخ دهد که نیازهای زیبا شناسی، عملکردی، روابط فضایی و اقلیمی را تا حد معقول پاسخ داده باشد. طراح با استفاده از فنون به روز و مدرن، با شناخت از مصالح نوین و کاربردی مرتبط با موضوع طرح، مخلوق خود را می آفریند و این در حالی است که می تواند متخصصین فن در رشته های دیگر را نیز در جهت نیل به مقصود به استخدام خود درآورد و این فن  تنها فنی است که هنرش تجمیع و گردآوری هنرهای دیگر است. هنرهای نقاشی، مجسمه سازی، تئاتر، موسیقی در نیل به هدف در حیطه معماری استفاده شده اند.